• 2021/ Revitalizace BD Luhov
  Místo stavby: Luhov 8 Brniště
  Investor: SVJ Luhov 8 Brniště
   
  Soupis prací: Zateplení bytového domu Luhov 8 Brniště včetně výměny střešního pláště
   
  • Výměna střešního pláště sedlové střechy Al panelka za profilovanou plechovou krytinu SATJAM
  • Odkop zeminy po obvodu objektu do úrovně podlahy sklepního prostoru
  • Montáž hydroizolace suterénu + montáž trubního vedení
  • Výměna sklepních výplní
  • Montáž zateplení obvodového pláště EPS F 140 mm FKZS Baumit silikonová omítka 1.5 mm
  • Zateplení střešního arkýře PIR panel 120 mm
  • Montáž klempířských prvků
  • Montáž hromosvodu
  • Montáž chodníků zámková betonová dlažba 100x200
   
   
  Realizace: 09-11/2021
  Hodnota stavby: 2 137 272,- Kč
   
   

 • 2021/Provedení fasády BD Čsl. armády Česká Lípa
  Místo stavby: Československé armády 1696, Česká Lípa
  Investor: SVJ Československé armády 1696, Česká Lípa
   
  Popis prací: Rekonstrukce fasády na bytového domu Československé armády 1696 Česká Lípa
                        - Omytí a oprava a doplnění poškozené jádrové omítky + penetrace stěn
                        - Oprava ostění oken po montáži
                        - Instalace podkladní vrstvy
                        - Montáž klempířských prvků
                        - Montáž silikonové tenkovrstvé omítky BAUMIT 1,5 mm + dekorativní omítka
                        - Nátěry + hromosvod
   
   
  Realizace: 06-08/2021
   Hodnota stavby: 620 000,- Kč
   

 • 2021/ Obnova kanceláří Místecká Praha
  Místo stavby: Místecká 454 Praha
  Investor: CPI BYTY, a.s.

  Popis prací: Rekonstrukce kanceláří v přístavbě objektu Místecká 454 Praha 18
  • Zateplení střechy EPS S 100 tl.160 mm a provedení, nové krytiny folie PVC 1,8 mm
  • Zateplení obvodového pláště izolant minerál 140 mm, ETICS od firmy Weber
  • Přestavba vnitřní dispozice objektu, nové příčky, vnitřní omítky, podhledy kazetové, osazení nových vnějších i vnitřních výplní, montáž nášlapných vrstev podlah
  • Dodávkou elektrických, vodo instalačních, datových rozvodů
  • Obnova kanalizační přípojky
  • Obnova otopné soustavy
  • Osazení zařizovacích předmětů
  • Terénní úpravy okolo objektu pro vytvoření míst ke stání automobilů

  Realizace: 9/2020-3/2021
  Hodnota stavby: 1 766 000,-Kč
   

 • 2021/ Snížení energetické náročnosti katastrálního úřadu Libereckého kraje
  Místo stavby: Rumjancevova 149/10 46065 Liberec
  Investor: Česká republika KÚ Liberec

  Popis prací:
  • Výměna všech výplní, včetně stavebních prací v interiéru stavby
  • Zateplení střešního pláště ,izolant minerál tl.280mm,EPS 100 S 280mm krytina folie PVC 1.5 mm 1093 m2
  • Zateplení obvodového pláště, izolant minerální deska,,tl-180mm ,včetně KZS BAUMIT  2200 m2
  • Montáž slunolamů zadního průčelí
  • Zateplení zavěšené fasády CEMBRIT, izolant min.vlna 180 mm  250 m2
  • Montáž hydroizolace základu
  • Montáž okapového systému
  • Montáž klempířských prvků
  • Výměna hromosvodové soustavy

  Realizace: 08/2020-05/2021
  Hodnota stavby: 15 983 291,- Kč
   

 • 2020/ Provedení historické fasády Praha Sekaninova
  Místo stavby: Sekaninova 396/10 12800 Praha 2
  Investor: A. Zavázal

  Popis prací: Rekonstrukce čelní fasády BD Sekaninova 396/10 Praha 2
  • Otlučení původní degradované omítky
  • Omytí stěny tlakovou vodou
  • Montáž profilované omítky s vyškrabáváním obrazců,
  • Omítka Weber dur RS 1 podkladní vrstva tl.15mm
  • Omítka Weber dur RS škrábaná složitosti 1-2 tl. do 15 mm
  • Omítka Weber dur RS škrábaná složitosti 6-7 tl- do 15 mm
  • Instalace klempířského oplechování
  • Nátěr fasády Weber ton

  Realizace: 08-10/2020
  Hodnota díla: 1 100 000,- Kč
   

 • 2020/ Zateplení BD Cvikov
  Místo stavby: Sídliště 590 Cvikov
  Investor: SVJ Sídliště 590 Cvikov
  Popis prací:
  Zateplení jednoho vchodu DB s výměnou výplní a rekonstrukcí balk.lodžií
  • Zateplení obvodového pláště EPS f 120 mm ETIC s tenkovrstvou silikonovou fasádou CARBOPOR Reibenputz 1.5mm
  • Rekonstrukce balkonových lodžií, spády, obklady, zateplení, včetně výměny zábradlí
  • Výměna chodbových výplní s dozdívkou a výměnou vchodových dveří..

  Realizace: 08-11/2020
  Hodnota díla: 912 330,- 
   

 • 2020/ Snížení energetické náročnosti bytového domu Luční
  Místo stavby: Luční 343,344,345  Dubá
  Investor:   SVJ Luční 343 Dubá
   
  Popis prací:
  pro snížení energetické náročnosti bytového domu provedeno
  • Rekonstrukce střešního pláště s výměnou krytiny Bonský šindel za eternit DACORA 400x400 mm 835m2
  • Výměna původních střešních oken za okna ROTTO včetně zateplení mezikrokevního a půdního prostoru
  • Rekonstrukce lodžií provedeno úpravou sklonu střešní konstrukce, montáží nové střešní plechové krytiny z falcovaného plechu, repasováním lodžiového zábradlí, provedením nových nášlapných vrstev keramickou dlažbou
  • Výměna okenních a dveřních výplní, včetně vstupních dveří
  • Zateplení obvodového pláště ETICS s izolantem EPS šedý a XPS 120mm,s požárními pasy z minerální vaty, omítka tenkovrstvá BAUMIT  Star top 1,5 mm ,1187 m2
  • Výměna okapního systému po obvodu objektu
  • Zednické zapravení a výmalba vnitřních špalet vyměňovaných výplní otvorů
  • Dodávka nového domovního zvonkového systému včetně rozvodů

  Realizace: 03-08 /2020
  Hodnota díla: 4 553 841,- Kč
   

 • 2019/Čištění fasády BD, Raspenava
  Místo stavby: Raspenava, Moskevská 111-113
  Investor: SVJ Moskevská 111-113, Raspenava
  Popis prací:
   čištění fasády zadního průčelí domu provedena
  - postřikem stěny prostředkem k odstranění mechů a řas
  - omytím stěny tlakovou vodou
  - impregnací stěny nástřikem zamezujícím novotvorbě organických nečistot

  Realizace:  10/2019

  Hodnota díla: 85 000,- Kč

 • 2019/ Provedení břízolitové omítky BD, Praha Smíchov
  Místo stavby: Praha 5, Na Václavce 1799/15
  Investor: SVJ Na Václavce 1799/15, Praha 5
  Popis prací: pro rekonstrukci fasády domu provedena
  břízolitová fasádní omítka Webertop 204
  - oklepem původní fasádní omítky až na zdivo
  - demontáží klempířských a zámečnických prvků fasády
  - omytím stěn tlakovou vodou
  - naházením lehčené vápenocementové jádrové omítky na opláchnuté zdivo
  - vyzdívkou pilířů ochranného zábradlí u terasy přístavby včetně osazení výztužných prutů chemicky vetknutých do železobetonové stropní konstrukce (vedených osou pilířů) zakončených krycí betonovou deskou
  - opravou porušené komínové hlavy západního komínu ubouráním a následným vyzděním zdiva včetně provedení vrchní betonové desky
  - betonováním parapetních okenních lůžek
  - naházením jádrové vápeno-cementové lehčené omítky
  - natažením korunních říms cementovou rastrovou stěrkou
  - montáží systémových lišt (soklových a začišťovacích APU lišt)
  - strojní aplikací břízolitové omítky Weber.top 204 ve škrábané struktuře
  - osazením zámečnických prvků fasády
  chemické očištění teracového soklu předního průčelí
  - opakovanou aplikací čistících prostředků SALPsas

  Realizace: 10/2018-03/2019 a 07-11/2019

  Hodnota díla: 1 992 000,- Kč

   

 • 2019/Snížení energetické náročnosti budovy pavilonu B SOU a SOŠ Česká Lípa
  Místo stavby: Česká Lípa, 28.října
  Investor: Liberecký Kraj

  Popis prací: pro snížení energetické náročnosti objektu provedeno
  zemní práce
  - demontáží betonové dlažby okapového chodníku, odkopem zeminy do hloubky 0,3 m, sanací betonových ploch ramp a schodišť přilehlých k objektu dle uceleného systému Baumit
  - montáží nopové fólie, pokládkou geotextilie, zásypem výkopů hutněnou sypaninou, provedením nového okapního chodníku včetně podsypu
  - provedením výkopů pro nové zemnění objektu včetně zpětného zásypu a asfaltové pojizdné vrstvy
  zateplení obvodových stěn
  - demontáží vnějších stěn meziokenních vložek ( MIV ), vybouráním nových otvorů v obvodovém zdivu a usazením nových překladů z válcovaných nosníků, zazděním otvorů původních MIV pórobetonovými tvárnicemi,
  - celkovou výměnou původních výplní otvorů pro splnění hodnot požadavku ČSN, to znamená výměnou oken a dveří za plastová s izolačním trojsklem, nahrazením copilitových stěn fasádním hliníkovým okenním systémem s izolačními trojskly, výměnou ocelových vrat novými dvoukřídlími vraty s přerušeným tepelným mostem, následným zednickým zapravením vnitřních špalet, dodáním vnitřních okenních parapetů a vnitřních horizontálních hliníkových žaluzií, osazením vnějších elektricky poháněných horizontálních žaluzií na východní stěně fasádního hliníkového okenního systému
  - oklepáním nesoudržných částí původní omítky a následně provedenou reprofilací, demontáží klempířských a zámečnických prvků fasády
  - omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS Baumit Power o tloušťce tepelné izolace 160 mm z expandovaného polystyrenu EPS 100 F a vrchní škrábanou minerální vysoce paropropustnou omítkou Baumit NanoporTop zrnitosti 2 mm, osazením všech klempířských a zámečnických fasádních prvků
  zateplení střechy
  - demontáží oplechování a bednění atiky, demontáží bodových a pásových světlíků, nadezdívkou výšky atiky
  - výspravou boulí v původní krytině, natavením parotěsné vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu včetně výjezdů atik, světlíků a stěn
  - zateplením střechy expandovaným polystyrenem EPS 100 S ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 250 mm a 260 mm, osazením odtokových vpustí, větracích komínků a prostupových tvarovek, položením separační geotextilie, montáží hydroizolační střešní PVC fólie tloušťky 1,5 mm mechanicky kotvené teleskopickými kotvami
  - montáží výlezových žebříků, očištěním a natřením potrubí VZT
  zateplením stropů 1.N.P.
  - vybouráním původního palubkového záklopu
  - zateplením stropů skládanou tepelnou izolací z minerální vlny o celkové tloušťce 320 mm, provedením závěsné SDK konstrukce se záklopem z cementotřískových desek
  - natřením podhledu fasádní barvou
  vytápění objektu
  - výměnou stávajících radiátorových ventilů za termostatické ventily s uzavíratelným šroubením pro veřejné prostory
  - výměnou vzduchotechnických jednotek včetně napojení na rozvody vytápění
  - osazením měřičů tepla
  - propláchnutím soustavy, provedením tlakové a provozní zkoušky
  elektroinstalace
  -  demontáží systému ochrany před bleskem, demontáží vnějšího osvětlení a hlídacích kamer, osazením nového vnějšího osvětlení
  - připojením vzduchotechnických jednotek na stávající rozvod elektrického proudu, montáž elektro soustavy pro regulaci VZT jednotek včetně programovatelných termostatů
  - montáží systému ochrany před bleskem včetně položení nové zemnící soustavy
  - zřízení rozvodů pro elektrické ovládaní oken a venkovních žaluzií
  - provedením revizních kontrol všech dodaných elektro systémů
   

  Realizace: 01–11/2019

  Hodnota díla: 19 214 000,- Kč
   

 • 2018/Zateplení dvorní fasády BD Bělá pod Bezdězem
  Místo stavby: Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí č.p.157
  Investor: SVJ domu č.p.157 Masarykovo náměstí Bělá pod Bezdězem

  Popis prací:
  rekonstrukce fasády dvorního průčelí provedena
  - zkoušením soudržnosti původní jádrové omítky a únosnosti fasádních hmoždinek v tahu
  - rozebráním okapového chodníku včetně podsypu, demontáží parapetních betonových lůžek a klempířských prvků fasády
  - omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS od firmy Baumit o tloušťce tepelné izolace 100 mm z expandovaného polystyrenu EPS 70 F a vrchní škrábanou silikonovou omítkou zrnitosti
  1,5 mm, provedením okenních šambrán z EPS, výměnou všech klempířských fasádních prvků
  - pokládkou nopové fólie a okapního chodníku z betonové dlažby včetně podsypu
  - provedením nového hromosvodného systému včetně revize
  dodávka nadstřešního žlabu
  - demontáží původního žlabu, následnou montáží nového nadstřešního žlabu včetně háků a okapního plechu

  Realizace: 06–07/2018

  Hodnota díla: 311 000,- Kč
   

 • 2018/Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu Katusice
  Místo stavby: Katusice, náměstí Budovatelů 4
  Investor: obec Katusice

  Popis prací: pro snížení energetické náročnosti objektu provedeno
  dodatečná hydroizolace základů
  - demontáží betonové dlažby okapového chodníku, odkopem zeminy až na základovou spáru, očištěním obnažených konstrukcí, reprofilací základového zdiva maltou
  -provedením dodatečné hydroizolace základů nízkotlakou injektáží (metodou silikonové mikroemulze) a celoplošné aplikace dvojnásobnou silnostěnnou těsnící stěrkou na bázi bitumenu, zateplení základového zdiva extrudovaným polystyrenem tloušťky 80 mm
  - montáží nopové fólie, pokládkou geotextilie, provedením nového podzemního vedení odvodu dešťové vody včetně lapačů dešťových splavenin, zásypem výkopů hutněnou sypaninou
  - provedením nového okapního chodníku včetně obrubníků
  zateplení obvodových stěn
  - demontáží stříšky a travertinového obkladu nad hlavním vchodem
  - částečnou výměnou původních oken za nové plastové s izolačním dvojsklem a následným zednickým zapravením jejich vnitřních špalet a dodáním parapetů, výměnou vstupních dveří za nová dřevěná (napodobenina historických)
  - oklepáním původní nesoudržné omítky, demontáží klempířských a zámečnických prvků fasády
  - omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS Baumit Open Contakt o tloušťce tepelné izolace 160 mm z šedého expandovaného perforovaného polystyrenu EPS Baumit Open Plus a vrchní škrábanou minerální vysoce paropropustnou omítkou Baumit NanoporTop zrnitosti 1,5 – 3 mm, doplněním fasádních architektonických profilů (říms, bosáží, nut pilastrů), výměnou všech klempířských fasádních prvků
  zateplení střechy
  - vyklizením půdních prostor, přestavbou původního vikýře, ošetřením dřevěných prvků střechy fungicidním nátěrem
  -zateplením půdních prostor pokládkou tepelné izolace z čedičové vlny s podélným vláknem o tloušťce 240 mm a provedením pochůzných lávek, nadezdívkou štítových atik, doplněním střešní krytiny, montáží okapového systému pro odtok dešťové vody
  zateplením teras v 2.NP
  - vybouráním původních hydroizolačních a spádových vrstev, demontáží klempířských a zámečnických prvků teras
  - natavením parotěsné asfaltové vrstvy na předem penetrovaný povrch, zateplením teras expandovaným polystyrenem EPS 150 S spádovaným o průměrné tloušťce 220 mm, položením separační geotextilie, montáží hydroizolační střešní PVC fólie tloušťky 1,5 mm kotvené teleskopickými kotvami, montáží klempířských a zámečnických prvků teras
  vytápění objektu
  - demontáží celé otopné soustavy, stavbou venkovního podstavce pro tepelná čerpadla včetně podzemního trubního vedení
  - rozvedením otopného potrubí z lisované uhlíkové oceli, osazením deskových otopných těles, zřízením strojovny otopné soustavy (akumulační zásobníky, oběhová čerpadla, regulace atd.), osazením dvou tepelných čerpadel vzduch voda
  - zprovozněním soustavy a proškolením obsluhy soustavy
  elektroinstalace
  -  posílením napájecího vedení z hlavní napájecí skříně, osazením nového elektroměrového rozvaděče pro celý objekt, zřízením rozvodů pro otopnou soustavu a napájení tepelných čerpadel, montáží hromosvodné a zemnící soustavy
  - provedením revizních kontrol všech dodaných elektro systémů
    

  Realizace: 05–09/2018

  Hodnota díla: 7 839 000,- Kč
   

 • 2017/Snížení energetické náročnosti budovy D LRN Cvikov
  Místo stavby: Cvikov, Ústavní 535
  Investor: Liberecký Kraj

  Popis prací: pro snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy objektu provedeno
  zateplení obvodových stěn
  - zbouráním porušených opěrných zdí a zhotovením nových zdí ze železobetonu, přesazením žulových schodišťových stupňů včetně nového podsypu, očištěním kamenných prvků teras a schodišť, nahrazením původního zábradlí terasy novým nerezovým, provedením nových nášlapných vrstev teras a chodníků včetně podkladních souvrství, dodáním nerezové plotové brány
  - oklepáním původní nesoudržné omítky a následným vyrovnáním zdiva reprofilační maltou, demontáží klempířských prvků fasády
  - výměnou původních výplní otvorů za nové plastové s trojsklem a následným zednickým zapravením jejich vnitřních špalet, dodáním venkovních horizontálních žaluzií
  - omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS od firmy Baumit o tloušťce tepelné izolace 140 a 160 mm z čedičové vlny s podélným vláknem a vrchní škrábanou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm  výměnou všech klempířských fasádních prvků
  - provedením nového hromosvodného systému, montáží elektro rozvodů a světel vnějšího osvětlení objektu, provedením revizních kontrol všech dodaných elektro systémů
  úprava vnitřních prostor
  - demontáží původních zařizovacích předmětů, vybouráním nenosného příčkového zdiva, vybouráním nových otvorů v nosném zdivu, demontáží nášlapných vrstev podlah, oškrabem původních maleb
  - založením příčkového zdiva na hydroizolaci podbetonováním dle nové vnitřní dispozice místností v objektu, vyzdívkou nových příček včetně provedení ztužujícího věnce a překladů, osazením mezibytových akustických příček systém Fermacell
  - osazením nových dveří včetně zárubní, renovací původních dveří vytmelením a nátěrem
  - provedením nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, úpravou rozvodů vytápění
  - provedením štukových omítek, montáží keramických obkladů a dlažby, litím podlah nivelační stěrkou, osazením zařizovacích předmětů, nátěrem zpětně namontovaných radiátorů
  - vymalováním stěn a stropů malířským nátěrem, položením lina, osazením vnitřního osvětlení a zásuvek
  - provedením revizních kontrol všech dodaných elektro systémů, vody a topení

  Realizace: 12/2017–05/2018

  Hodnota díla: 11 671 716,-Kč
   

 • 2017/Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu Libkovice pod Řípem
  Místo stavby: Libkovice pod Řípem č.p. 181
  Investor: Obec Libkovice pod Řípem

  Popis prací: pro snížení energetické náročnosti objektu provedeno
  zateplení obvodových stěn
  - oklepáním původní nesoudržné omítky a následným vyrovnáním zdiva reprofilační maltou, demontáží klempířských prvků fasády
  - výměnou původních výplní otvorů za nové plastové s trojsklem a následným zednickým zapravením jejich vnitřních špalet a výmalbou
  - omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS od firmy Baumit o tloušťce tepelné izolace 120 mm z šedého expandovaného polystyrenu EPS GreyWall a vrchní škrábanou silikonovou omítkou zrnitosti
  3 mm, výměnou všech klempířských fasádních prvků
  - provedením nového hromosvodného systému včetně revize
  zateplení střechy
  - zateplením střechy foukanou celulózovou tepelnou izolací o tloušťce vrstvy 270 mm

  Realizace: 09–12/2017

  Hodnota díla: 1 538 000,- Kč
   

 • 2017/Zateplení administrativní budovy C Diamo Stráž pod Ralskem
  Místo stavby: Stráž pod Ralskem, pod Vinicí 84
  Investor: DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu

  Popis prací: pro snížení energetické náročnosti objektu provedeno
  zateplení obvodových stěn
  - demontáží vnějších stěn meziokenních vložek (MIV), doplněním dřevěné konstrukce MIV a její následné impregnace fungicidním nátěrem, přidáním tepelné izolace MIV z minerální vaty a následné zaklopení vnější stěny cementotřískovou deskou
  - výměnou původních Copilitových stěn za prosklené fasádní stěny a následným zednickým zapravením jejich vnitřních špalet
  - svázáním prasklin ocelovou výztuží s injektážní maltou, očištěním a následným natřením ocelových konstrukcí fasády
  - omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS od firmy Baumit o tloušťce tepelné izolace 140 mm z expandovaného polystyrenu EPS 70 F a vrchní škrábanou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm, výměnou všech klempířských fasádních prvků
  - provedením nového hromosvodného systému
  zateplení střechy
  - výspravou boulí v původní krytině (ponechaná jako parotěsná vrstva), vytvořením odtokového žlabu zbouráním betonové spádové vrstvy
  - zateplením střechy expandovaným polystyrenem EPS 100 S spádovaným o průměrné tloušťce 210 mm, položením separační geotextilie, montáží hydroizolační střešní PVC fólie tloušťky 1,5 mm kotvené teleskopickými kotvami
  - montáží střešních klempířských prvků

  Realizace: 08–11/2017

  Hodnota díla: 4 915 000,- Kč

 • 2017/ Břízolitová omítka RD Zlonice
  Místo stavby: Zlonice, Denisova 234
  Investor: Zdeňka Solničková

  Popis prací:
  provedena břízolitová fasáda předního průčelí a štítu omytím stěn tlakovou vodou, částečnou reprofilací stěn lehčenou vápenocementovou jádrovou omítkou, celoplošným natažením stěrkového rastru, strojní aplikací břízolitové omítky Weber.top 204 ve škrábané struktuře, výměnou všech klempířských prvků, vyspárováním režného zdiva soklu

  Realizace: 06/2017

  Hodnota díla: 105 000,- Kč

 • 2017/Oprava dvorní fasády a dodatečná hydroizolace BD Praha Sekaninova
  Místo stavby: Praha, Sekaninova 396
  Investor: Antonín Zavázal

  Popis prací:
  provedena fasáda dvorního průčelí oklepem původní omítky až na líc obvodového zdiva, omytím stěn tlakovou vodou, naházením sanační jádrové omítky s vrchním sanačním štukem přetřeným fasádním nátěrem (ucelený sanační omítkový systém firmy Baumit byl navržen dle předchozího měření obsahu vlhkosti ve zdivu), výměnou všech klempířských prvků
  provedena celková výměna okenních výplní demontáží původních výplní, montáží nových dřevěných oken dle původního členění se zasklením trojsklem, zednickým zapravením okenních špalet včetně osazení vnitřního parapetu a provedením vnitřního nátěru
  provedena dodatečná hydroizolace obvodových stěn a základů demontáží nášlapných vrstev, odkopem zeminy až na základovou spáru, očištěním obnažených konstrukcí a jejich penetrací, celoplošným natavením dvojnásobné asfaltové hydroizolace, montáží nopové fólie, pokládkou geotextilie, provedením nového podzemního vedení odvodu dešťové vody včetně lapačů dešťových splavenin, zásypem výkopů hutněnou sypaninou a provedením nových betonových a asfaltových nášlapných vrstev
  proveden nový hromosvodný systém včetně zemnění a revize

  Realizace: 04–7/2017

  Hodnota díla: 2 117 000,- Kč

 • 2017/Provedení břízolitové omítky BD Jablonec nad Nisou
  Místo stavby: Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 37
  Investor: Dung Sy Tran

  Popis prací:
  provedena fasádní omítka na předem připravený ETICS (od hlavního dodavatele stavby) strojní aplikací břízolitové omítky Weber.top 204 ve škrábané struktuře, na korunní římse a v soklové části provedena štuková stěrka a následný silikonový nátěr

  Realizace: 05–7/2017

  Hodnota díla: 511 000,- bez. DPH
   

 • 2017/Rekonstrukce BD Děčín
  Místo stavby: Děčín, Rakovnická 224

  Investor: Ing.arch Ondřej Sikora

  Popis prací:
  provedena rekonstrukce střechy demontáží původní krytiny až na bednění, demontáží celého krovu nad schodišťovým křídlem, zesílením konstrukce hlavního sedlového krovu dřevěnými příložkami, výměnou sloupů v plných vazbách krovu, usazením nového krovu nad rozšířeným schodišťovým křídlem, osazením střešních oken, fungicidním nástřikem krovu, montáží předkrokevní a mezikrokevní tepelné izolace, položením pojistné hydroizolace, zalaťováním střechy, montáží plechové falcované krytiny včetně záchytného systému proti padajícímu sněhu a systému k odvedení dešťové vody
  provedena rekonstrukce stropu nad 2. N.P. demontáží prkenné podlahy, vybráním škvárového násypu, doplněním stropních trámů, fungicidním nástřikem, pokládkou tepelné izolace mezi trámy, zpětnou montáží prkenné podlahy
  provedeno rozšíření schodišťového křídla v 2. N.P provedením stropní konstrukce nad úložnými místnostmi schodišťového křídla, dozděním obvodového zdiva do úrovně 2. N.P.
  provedena rekonstrukce fasády oklepáním zvětralé omítky na líc zdiva, omytím stěn tlakovou vodou, zateplením obvodového zdiva ETICS od firmy Baumit o tloušťce tepelné izolace 180 mm z expandovaného polystyrenu EPS 70 F a vrchní škrábanou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm,
  proveden nový hromosvodný systém včetně revize

  Realizace: 02–5/2017

  Hodnota díla: 1 395 000,- bez. DPH
   

 • 2016/Oprava střechy objektu SLKR I
  Místo stavby: Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem

  Investor: DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu

  Popis prací: provedena demontáž velkoprostorových světlíků a následné zakrytí obnažených prostupů ve střešní konstrukci trapézovým plechem a doplněna parozábrana a tepelná izolace; demontovány střešní revizní lávky se zábradlím, které po úpravě byly zpětně montovány,odstranění tepelné stříkané izolace PUR včetně nástřiku silikonové folie na ucelené části střechy; položena separační podkladní textilní tkanina a provedena povlaková hydroizolační krytina z PVC folie včetně připojovacích profilů a klempířských prvků; obnova vodorovných svodů hromosvodového systému

  Realizace: 07 – 9/2016

  Hodnota díla:  2 393 548,- bez. DPH

 • 2016/Provedení svislé hydroizolace a drenážního systému BD Cvikov
  Místo stavby: Mánesova 546,547, Cvikov

  Investor: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 546-547

  Popis prací: odkop zeminy kolem objektu pod úroveň základové desky, demontáž přizdívky, penetrace stěn, montáž hydroizolačních asfaltových pasů ve dvou vrstvách, proveden drenážní systém včetně revizních šachet, položen nový okapový chodník z kačírku ukončené obrubníkem, montáž nového zemnění hromosvodu včetně připojení na stávající svody a následně vypracována revize hromosvodového systému

  Realizace: 07 – 9/2016

  Hodnota díla:  454 000,- vč. DPH

 • 2016/Snížení energetické náročnosti RD Radeč
  Místo stavby: Žandov,Radeč č.p.99

  Investor: paní Laura Matulová

  Popis prací: zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení; vyřízení dotačního titulu Nová zelená úsporám; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro o tloušťce izolantu 180 mm  z Baumit  StarTherm s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; došlo k výměně  klempířských prvků objektu, provedení nového hromosvodového systému včetně revize

  Realizace: 06 – 7/2016

  Hodnota díla:  620 000,- vč. DPH

 • 2016/Snížení energetické náročnosti budovy smíšeného zboží v Jabkenicích
  Místo stavby: Jabkenice  č.p.145

  Investor: Obec Jabkenice, Jabkenice 136

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště ploché střechy provedeno střešním souvrstvím z tepelné izolace XPS tl. 300 mm, geotextilie a vrchní hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl.1,5mm; demontáž původních výkladců a jejich následné částečné zazdění; výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z plastových profilů dle požadavku PD; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro o tloušťce izolantu 120 mm  z Baumit  StarTherm s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; byla zrušena původní kotelna na tuhá paliva včetně komínu, následně provedena nová otopná soustava včetně kondenzačního plynového kotle a zavedena plynová přípojka do objektu; došlo k výměně  klempířských prvků objektu, provedení nového obvodového okapového chodníku a  nového hromosvodového systému včetně revize

  Realizace: 08 – 12/2015

  Hodnota díla:  2 900 000,- vč. DPH
   

 • 2016/Provedení břízolitové omítky Tábor
  Místo stavby: Tábor, Kožešnická  č.p.267/3

  Investor: pan Karel Peterka
  Popis prací: provedení břízolitové omítky na bytovém domě zvolen Weber.top 204, oklep nesoudržných částí původní břízolitové omítky, omytí stěn tlakovou vodou, výtluky opraveny jádrovou omítkou Weber.dur 130, montáž připojovacích a začišťovacích lišt, provedeno zateplení severozápadního výklenku vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem  o tloušťce tepelné izolace 140 mm,  proveden kotvící rastr z cementové stěrky Weber. therm min LZS 740 a armovací tkaniny, po vyzrání kotvící vrstvy provedena strojní aplikace břízolitové omítky Weber.top 204 ve škrábané struktuře, v soklové části provedena sanační omítka Weber tec následně vyškrábána  pro sjednocení struktury s břízolitem a proveden  fasádní nátěr

  Realizace: 06 – 07/2016

  Hodnota díla: 2 580 000,- vč. DPH

 • 2015/Revitalizace bytového domu Dubá
  Místo stavby: Dubá, Nedamovská  č.p.338,339 a 340

  Investor: Společenství vlastníků jednotek Nedamovská č.p.338,339 a 340, Dubá

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště valbové střechy provedeno dle požadavků památkové péče a to výměnou střešní krytiny z původních azbestocementových šablon na vláknocemetové šablony výrobce Dacora, proveden nástřik dřevěného krovu a střešního bednění fungicidním ochranným nátěrem, zateplení půdy  tepelnou izolací z minerální vaty o celkové tlouštce 240 mm a proveden záklop OSB deskami; provedení nových střešních výlezů; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Duo o tloušťce izolantu 120 mm  z EPS 70 F s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; rekonstrukce lodžií (nášlapná vrstva zvolena z keramické dlažby, před pokládkou provedena hydroizolační stěrková vrstva, původní balkónové zábradlí zámečnicky upraveno (z důvodů změny světlé délky otvoru po zateplení) a proveden nátěr celé konstrukce; byla osazena nová zvonková tabla, provedena  instalace nového vchodového osvětlení; výměna  parapetních plechů ; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, částečná montáž nových kusů a uložení do nového podsypu);  provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 08 – 12/2015

  Hodnota díla:  3 530 000,- vč. DPH

 • 2015/Revitalizace mateřské školky Mochomůrka
  Místo stavby: Jablonec nad Nisou, Mechová  č.p.3645/10

  Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště ploché střechy provedeno střešním souvrstvím z tepelné izolace EPS 100 S tl. 240 mm, geotextilie a vrchní hydroizolační fólie z měkčeného PVC; provedení nového ocelového žebříku s ochranným košem pro výstup na střechu; demontáž původních meziokenních vložek a následné vyzdění vzniklých otvorů pórobetonovými tvárnicemi s povrchovou úpravou z venkovní strany ETICS a uvnitř štuková omítka opatřená nátěrem; výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z plastových profilů dle požadavku PD; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro – Star Therm o tloušťce izolantu 140 mm  z EPS F šedý s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; odkop terénu u základových pasů do hloubky 1,2m a provedeno  zateplení s vložením nopové fólie a následný zásyp; výměna atikových a parapetních plechů ; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, částečná montáž nových kusů a uložení do nového podsypu), provedena nová zámková dlažba před hlavním vchodem do objektu školky, doplnění asfaltových chodníků a následné terénní úpravy;  provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 07 – 10/2015

  Hodnota díla:  4 445 000,- vč. DPH

 • 2015/Provedení břízolitové omítky Jičín
  Místo stavby: Jičín, Vrchlického  č.p.412

  Investor: pan Marcel Novotný
  Popis prací: provedení břízolitové omítky na rodinném domě zvolen Weber.top 204, oklep nesoudržných částí původní břízolitové omítky, omytí stěn tlakovou vodou, výtluky opraveny jádrovou omítkou Weber.dur 130, montáž připojovacích a začišťovacích lišt, proveden kotvící rastr z cementové stěrky Weber. therm min LZS 740, po vyzrání kotvící vrstvy provedena strojní aplikace břízolitové omítky Weber.top 204

  Realizace: 06 – 07/2015

  Hodnota díla:  240 000,- vč. DPH

 • 2014/Zateplení bytového domu Ploužnice
  Místo stavby: Ralsko, Ploužnice č.p. 332-337

  Investor: Město Ralsko, Kuřívody 701

  Popis prací: demontáž výtahové šachty,rekonstrukce střešního pláště ploché střechy provedeno střešním souvrstvím z tepelné izolace EPS S tl. 180 mm, geotextilie a vrchní hydroizolační fólie z měkčeného PVC; provedení nových termoizolačních střešních výlezů; výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z plastových profilů se zasklením dvojsklem; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro o tloušťce izolantu 140 mm  z EPS F šedý s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; rekonstrukce vstupních vchodů (původní vchodové nástavby zbourány, došlo k menšímu předsazení  vchodových dveří s integrovanými schránkovými vhozy a zvonky, provedena nová konstrukce stříšky z nosné ocelové svařené konstrukce opláštěné cementotřískovými deskami a zatepleny, instalace nového osvětlení, vnitřní povrchová úprava stěn vápenou omítkou, nášlapná vrstva zvolena z keramické dlažby); výměna atikových a parapetních plechů ; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, částečná montáž nových kusů a uložení do nového podsypu);  provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 07 – 11/2014

  Hodnota díla:  6 160 000,- vč. DPH

 • 2014/Oprava kina Máj Doksy
  Místo stavby: Doksy, Máchova 542

  Investor: Město Doksy, Náměstí Republiky 193, Doksy

  Popis prací: v první etapě s názvem „Rekonstrukce a zateplení střešního pláště“  byla provedena demontáž  venkovních částí komínových těles nad rovinou střechy a následná vyzdívka novými lícovými cihlami. Původní střešní krytinu nahradil ucelený střešní systém plechové falcované střešní krytiny Lindab SRP Click s povrchovou úpravou elite, která byla pokládána na rekonstruované dřevěné podbití opatřené strukturovanou rohoží Delta Trela Plus. Původní střešní prostupy byly nahrazeny novými střešními vikýři, které byly z estetických důvodů umístěny v rovnoběžné linii. Střecha byla doplněna o záchytný systém proti pádu osob z důvodů bezpečnosti při její následné údržbě. Původní hromosvodová soustava byla nahrazena pokrokovou z aktivním jímačem blesků. Dřevěný prkenný záklop venkovního podhledu střechy byl očištěn a opatřen ochranným lazurovým nátěrem. Uvnitř objektu byla ocelová nosná konstrukce střechy ze svařovaných válcovaných nosníků opatřena protipožárním zpěňujícím ochranným nátěrem vzhledem na požadavek požární bezpečnosti.  Původní tepelná izolace byla pro její funkční stav zachována a navýšena o tloušťku 160 mm tepelné izolace z minerální rohože a překryta reflexní parotěsnou Al fólií.                                    
  Ve druhé etapě nazvané „Oprava a zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů“ bylo provedeno omytí obvodových stěn tlakovou vodou. Následovala sanace původních trhlin v obvodovém plášti objektu speciální helikální výztuží, montáž vnějšího osvětlení včetně elektrických rozvodů a výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z Al profilů se zasklením trojsklem včetně úprav špalet otvorů zednickým zapravením nebo v případě parapetů a prahů zakončena obkladem z keramiky a mramoru . Pro zateplení obvodových stěn a pro zachování architektonického rázu budovy  byl zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Weber  Therm  A100 a Weber  Therm standard o tloušťce tepelné izolace 160 mm. Povrchovou úpravu těchto systémů tvoří u Weber  Therm  A100 unikátní šlechtěná minerální škrábaná omítka břízolitového typu Weber Top 204 a u Weber  Therm  standard silikonová omítka Weber Pas silikon 1 mm. Z důvodů zachování původních dobových  prvků byla provedena oprava reklamního nápisu kino.
   
  Realizace: 07 – 10/2014

  Hodnota díla: 7 150 000,- vč. DPH 

 • 2013/Zateplení bytového domu Stružnice č.p. 218, 219
  Místo stavby: Stružnice č.p. 218, 219

  Investor: Společenství pro dům Stružnice 218 a 219

  Popis prací: zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Multi Therm DP o tloušťce izolantu 120 mm (soklová část) a 120 mm (obvodové stěny) od firmy BASF s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky; výměna parapetních a markýzových plechů; výměna vnějších vchodových světel za nová s pohybovým čidlem, rekonstrukce lapačů dešťových nečistot a jejich napojení na kanalizační síť

  Realizace: 09 – 10/2013

  Hotová díla: 1 180 000,- vč. DPH

 • 2013/Zateplení střechy ZUŠ Česká Lípa
  Místo stavby: ZUŠ Česká Lípa, Arbesova 2077

  Investor: Město Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa

  Popis prací: demontáž stávající krytiny, demontáž tepelné izolace. Provedeno nové zateplení ploché střechy systémem asfaltových modifikovaných pásů od firmy Busscher a Hoffmann se zateplením střechy tl. 200mm (podkladní polystyren ve spádu + polystyren s kašírovanými asfaltovými pásy tl. 100mm), osazení střešních vtoků vyhřívaných, provedení zvýšení atiky, montáž nového oplechování atiky a parapetů, provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 08 - 10/2013

  Hodnota díla: 1 000 250,- vč. DPH

 • 2013/Rekonstrukce dvorní fasády Praha, Za Pohořelcem
   Místo stavby: Praha 6, Za Pohořelcem 697/8

  Investor: Společenství vlastníků jednotek Za Pohořelcem 696,697

  Popis prací: demontáž původní nesoudržné fasádní omítky, opravy lodžiových vyzdívek ( demontáž 5 ks vyzdívek a lodžiového zábradlí, následné vyzdění otvorů pórobetonovými tvárnicemi ); provedení fasádní omítky Sanaver Duo ( multifunkční duální omítka ) od firmy Meffert s vrchní povrchovou úpravou fasády ze silikátové fasádní barvy; výměna parapetních a římsových plechů; oprava odvodnění střechy ( oprava těsnosti nadstřešních dešťových žlabů, částečná výměna dešťových svodů materiál TiZn + nátěr ); výměna vnějších vchodových světel za nová s pohybovým čidlem; oprava zábradlí suterénní šachty; částečné provedení nového hromosvodového systému ( pouze svislé svody ) a jeho následná revize

  Realizace: 08 – 09/2013

  Hotová díla: 1 170 000,- vč. DPH

 • 2013/Revitalizace panelového domu Praha 5 Stodůlky, Flöglova 1503
  Místo stavby: Praha 5 Stodůlky, Flöglova 1503

  Investor: Bytové družstvo Flöglova č.p.1503

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště provedena systémem asfaltových modifikovaných pásů od firmy Busscher a Hoffmann se zateplením střechy tl. 200mm ( podkladní polystyren tl.60mm+polystyren s kašírovanými asfaltovými pásy tl.140mm), osazení ventilačních turbín LOMANKO; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize; demontáž původního zateplení obou štítů; rekonstrukce meziokeních vložek MIV; výměna oken, lodžiových sestav a vstupních dveří; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETIC) Multi Therm P o tloušťce izolantu 100 mm (soklová část) a 120 mm (obvodové stěny) od firmy BASF s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené akrylátové omítky; rekonstrukce lodžiových podest (nášlapná vrstva zvolena z keramické dlažby, před pokládkou provedena hydroizolační stěrková vrstva, dodávka nového lodžiového zábradlí z ocelové svařené konstrukce se zinkovou povrchovou úpravou s výplní vláknocementových desek „CETRIS“ opatřené nátěrem, montáž držáků prádelních šňůr); rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, montáž nových kusů a uložení do nového podsypu); výměna parapetních a atikových plechů; rekonstrukce zadního vstupu (dodávka nového schodiště, zábradlí a markýzy); rekonstrukce nebytových komerčních prostor v 1. N.P. (částečná vyzdívky dveřních a okenních otvorů pórobetonovými tvárnicemi tl.250 mm, osazení nových vnitřních dveří, instalace nových podružných inženýrských sítí, provedení vnitřních štukových omítek, rekonstrukce nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby a linolea z PVC, montáž sádrokartonových podhledů a konečné vymalování rekonstruovaných prostor); dodávka kamerového zabezpečovacího systému

  Realizace: 07 – 10/2013

  Hotová díla: 4 420 000,- vč. DPH

 • 2012/Česká Lípa, Komenského
  Popis prací: rekonstrukce lodžiových stěn vyzdívkou výměna oken, lodžiových sestav a vstupů zateplení plášťů budov rekonstrukce podest lodžií zadlažbením výměna lodžiových zábradlí rekonstrukce okapových chodníků oprava oplechování

  Hodnota díla: 10 000 000,- vč. DPH

  Realizace: 2012

 • 2012/Revitalizace bytového domu Kamenický Šenov, Dvořáčkova 10, 12
  Místo stavby: Kamenický Šenov, Dvořáčkova 10, 12

  Investor: Společenství vlastníků Dvořáčkova č.p. 10 a 12, Kamenický Šenov

  Popis prací: demontáž původní střešní krytiny,latí, pojistné difuzní fólie; ošetření dřevěných prvků krovu, revize původního zateplení podkroví a navýšení jeho tloušťky; aplikace uceleného střešního systému Bramac se zvolenou střešní krytinou Alpská taška Classic; demontáž neužívaných a oprava využívaných komínů ( pouze jejich nadstřešních částí ); výměna střešních oken ( nová Velux GGU ) a následná úprava vnitřních okenních špalet sádrokartonovými deskami; provedení nového odvodnění střechy ( materiál FeZn lakovaný plech ); rekonstrukce lapačů dešťových nečistot a jejich napojení na kanalizační síť; výměna vstupních dveří a částečná výměna oken ( dveře z Al, okna plastová); zateplení obvodového pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém Dufa Therm EPS F o tloušťce izolantu soklová část 80 mm a stěny 140 mm od firmy Meffert s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky; provedení fasádního nástřiku proti řasám; výměna parapetních; zateplení stropu sklepních prostor zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém Dufa Therm EPS F a Dufa Therm Wool ( v kombinaci z důvodů požárních předpisů ) o tloušťce izolantu 80 mm s vrchní povrchovou úpravou z akrylátového nátěru; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, montáž nových kusů a uložení do nového podsypu); dodávka vchodových markýz; oprava vstupních betonových schodišť; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 9/2012-05/2013

  Hodnota díla: 3 280 000,- vč. DPH

 • 2012/Zateplení obvodového pláště budovy Česká Lípa, Střelnice 2282
  Místo stavby: Česká Lípa, ul. Střelnice čp. 2282

  Investor: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2281, 2282

  Popis prací: zateplení obvodového pláště domu ( mimo lodžiových stěn, které si investor nepřál zateplit ) použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Multi Therm P o tloušťce izolantu 80 mm ( soklová část ) a 120 mm ( obvodové stěny ) od firmy BASF s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené Akrylátové omítky ; rekonstrukce nášlapné vrstvy lodžií ( po přebroušení lodžiových podest proveden nátěr z dvousložkového elastického nátěru „CONIPUR TC“ s barevnými čipsy ); výměna atikových a parapetních plechů; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize; oprava elektro kiosku ( oprava střešní desky, stěrkování obvodové konstrukce kiosku – stěrkové souvrství bez tepelné izolace s vrchní povrchovou úpravou z disperzní stěrkové mozaiky, oplechování stříšky )

  Realizace: 06-09/ 2012

  Hotová díla: 1 700 000,- vč. DPH

 • 2012/Revitalizace panelového domu Fýdlant, Liliova
  Místo stavby: Frýdlant Liliová 1249

  Investor: Společenství Liliová 1249,1250,1251,1252, Frýdlant

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště provedena systémem asfaltových modifikovaných pásů od firmy.Busscher a Hoffmann se zateplením střechy tl. 140mm ( podkladní polystyren tl.80mm+polystyren s kašírovanými asfaltovými pásy tl.60mm), osazení ventilačních turbín LOMANKO, provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize, demontáž původního zateplení obou štítů, zateplení obvodového pláště domu použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Capatect BASIC-LINE o tloušťce izolantu 80 a 120 mm od firmy Caparol s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky, výměna atikových, parapetních a lodžiových plechů, rekonstrukce vchodových vstupů (úprava povrchu podlahy vchodových podest broušením, následně provedena hydroizolační stěrková vrstva a montáž keramické dlažby, dodávka venkovního schodiště, instalace schodišťového zábradlí), rekonstrukce lodžiových podest s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (před pokládkou provedena hydroizolační stěrková vrstva) dodávka nového lodžiového zábradlí (ocelová svařená konstrukce se zinkovou povrchovou úpravou s výplní vláknocementových desek „CETRIS“, dodávka anténních držáků), rekonstrukce okapového chodníku (demontáž betonových desek, náhrada porušených kusů a uložení do nového podsypu), rekonstrukce vnitřních únikových prostorů (vymalování stěn, montáž nového PVC linolea na podlahách,dodávka madel vnitřního zábradlí), provedena nová elektroinstalace páteřních rozvodů, dodávka nových poštovních schránek
   
  Realizace: 06-10/2012

  Hodnota díla: 7 530 000,- vč. DPH

 • 2011/Zateplení obvodového pláště budovy Česká Lípa, Klášterní 2264
   Místo stavby: Česká Lípa, Klášterní 2264-2265

  Investor: Společenství vlastníků, Klášterní 2264-2265, Česká Lípa

  Popis prací: výměna oken, lodžiových sestav za nová plastová; zateplení obvodového pláště domu použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Capatect BASIC-LINE o tloušťce izolantu 80,100 a 120 mm od firmy Caparol s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené Akrylátové omítky; rekonstrukce lodžií ( vyzdívkou čelních stěn lodžií pórobetonovými tvárnicemi tl. 25 mm, podesty lodžií obroušeny a provedena nášlapná vrstva z elastického hydroizolačního probarveného nátěru ), dodávka nového lodžiového zábradlí (ocelová svařená konstrukce se zinkovou povrchovou úpravou s výplní pevnostního skla „KONEX“ ); výměna atikových a parapetních plechů; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize; rekonstrukce okapového chodníku (demontáž betonových desek, náhrada porušených kusů a uložení do nového podsypu); bourání vnějších železobetonových konstrukcí a navazujících schodišť ( původní nouzové únikové cesty přes zadní průčelí )

  Realizace: 08-11 2010

  Hotová díla: 4 800 432,- vč. DPH
 • Služby
  S rekonstrukcí bytového domu musí souhlasit většina vlastníků bytového domu. Odsouhlasení rekonstrukce musí být potvrzeno písemně ve formě zápisu a prezenční listiny. Rozhodovací proces o rekonstrukci je nejlépe podpořit dostatečnými a úplnými informacemi o rekonstrukci, jejich nákladech efektivitě a finančních přínosech.
  Více
 • Reference
  Výběr realizační firmy je základem úspěšné rekonstrukce bytového domu. Zvažte, co je pro vás důležité. Vybrat na rekonstrukci stavební firmu, která se zdá cenově nejvýhodnější neznamená vždy to nejlepší a investorovi to může v budoucnosti způsobit velké škody. Naše firma nabízí kvalitu za přiměřenou cenu a s garancí užitých vlastností rekonstrukce po celou dobu její životnosti.
  Více
 • O nás
  Naše stavební společnost má několika letou tradici, nabízí veškerou stavební činnost od staveb na klíč či kompletních rekonstrukcí a zateplení starších objektů až po revitalizaci panelových domů. Jsme autorizovaným zhotovitelem certifikovaných vnějších zateplovacích systémů dle evropské směrnice ETAG nebo tuzemských směrnic.
  Více
VaNCL, s.r.o.
Liberecká 121
Česká Lípa
470 01

IČO: 25427385
DIČ: CZ-25427385
 • Zavolejte nám
  +420 487 525 842
 • |
 • Napište nám
  vancl.svehla@seznam.cz
 • |
 • Provozní doba
  8.00 - 17.00 hod.
Vratisla Švehla - jednatel +420 731 506 106
Martina Kočová - rozpočtář +420 604 657 663
Vratislav Švehla ml. - stavbyvedoucí +420 731 506 105
Jiří Mosser - stavební mistr +420 733 533 952